Teledetekcja

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski (15h)
Ćwiczenia projektowe:
  • dr inż.Tomasz Pirowski (15h)

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 15 godzin

Program wykładów

Program_wykładów Wykład 1-5, sem. 1; wykład 6-15, sem. 2.

Program ćwiczeń

Program_ćwiczen

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r19 < r18 < r17 < r16 < r15 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r19 - 2019-01-10 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback