Teledetekcja

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż.Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin
  • Projekt: 15 godzin

Program wykładów

Program_wykładów Wykład 1-5, sem. 1; wykład 6-15, sem. 2.

termin 1 egzaminu: 21.01.2013, godz. 18.30, s. 106, C4;

Zakres problematyki na egzamin:

Definicja teledetekcji, prawa fizyczne, ścieżka energetyczna. Cechy obrazów teledetekcyjnych. Mechanizmy oddziaływania energii z materią. Zakresy promieniowania wykorzystywane w teledetekcji. Krzywe spektralne. Kompozycje barwne – addytywne i substraktywne łączenie barw. Systemy obrazowania – aktywne i pasywne. Obrazy wielospektralne. Korekcje. Systemy satelitarne Landsat, Spot, Irs, Ikonos, Quickbrd, Eros, Aster. Cechy obrazowania radarowego - źródła danych. Cechy obrazowania termalnego. Wzmacnianie treści kanałów spektralnych i obrazów wielospektralnych – wagowania, indeksy wegetacji, integracja danych (zasady, podstawowe metody), transformacja PCA (zasada transformacji, zastosowania). Zasady interpretacji obrazów. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana - reguły decyzyjne, etapy klasyfikacji, macierz błedów proporcjonalnych.

Program ćwiczeń

Program_ćwiczen

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r19 | r17 < r16 < r15 < r14 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r15 - 2013-01-17 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback