Teledetekcja

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski (7h), dr hab. inż. Alina Wróbel (4h), dr inż. Monika Badurska (4h)
Ćwiczenia:
  • dr inż.Tomasz Pirowski

Projekt:

  • dr inż.Tomasz Pirowski (9h), dr hab. inż. Alina Wróbel (2h), dr inż. Monika Badurska (4h)

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 15 godzin
  • Projekt: 15 godzin

Program wykładów

Program_wykładów Wykład 1-5, sem. 1; wykład 6-15, sem. 2.

termin 1 egzaminu (do potwierdzenia): 9.12.2013, godz. 16.45, s. 301, C4;

Zakres problematyki na egzamin:

Definicja teledetekcji, prawa fizyczne, ścieżka energetyczna. Cechy obrazów teledetekcyjnych. Mechanizmy oddziaływania energii z materią. Zakresy promieniowania wykorzystywane w teledetekcji. Krzywe spektralne. Kompozycje barwne – addytywne i substraktywne łączenie barw. Systemy obrazowania – aktywne i pasywne. Obrazy wielospektralne. Korekcje. Systemy satelitarne Landsat, Spot, Irs, Ikonos, Quickbrd, Eros, Aster. Cechy obrazowania radarowego - wady, źródła danych. Cechy obrazowania termalnego. Wzmacnianie treści kanałów spektralnych i obrazów wielospektralnych – wagowania, indeksy wegetacji, integracja danych (zasady, podstawowe metody), transformacja PCA (zasada transformacji, zastosowania). Fotointepretacja. Klasyfikacja nadzorowana i nienadzorowana - reguły decyzyjne, etapy klasyfikacji, macierz błedów proporcjonalnych. Wykrywanie zmian - idea, etapy, metody.

Program ćwiczeń

Program_ćwiczen

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r19 < r18 < r17 < r16 < r15 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r16 - 2013-11-06 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback