Teledetekcja

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Tomasz Pirowski (10h), dr inż. Andrzej Wróbel (4h)
Ćwiczenia:
  • dr inż.Tomasz Pirowski (14h)
Projekt:
  • dr inż.Tomasz Pirowski (12h), dr inż. Andrzej Wróbel (2h)

Wymiar zajęć

  • Wykład: 14 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 14 godzin
  • Projekt: 14 godzin

Program wykładów

Program_wykładów Wykład 1-5, sem. 1; wykład 6-15, sem. 2.

Program ćwiczeń

Program_ćwiczen

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r19 < r18 < r17 < r16 < r15 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r18 - 2016-03-21 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback