Podstawy Fotogrametrycznej Inwentaryzacji Zabytków

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Adam Boroń

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Adam Boroń
  • Andrzej Wróbel

Wymiar zajęć

  • Wykład: 10 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 35 godzin

Program wykładów:

Zasady inwentaryzacji fotogrametrycznej obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków architektury. Metody fotogrametryczne jedno i dwuobrazowe. Osnowy geodezyjne i fotogrametryczne. Produkty inwentaryzacji.Narzędzia i metody stosowane w inwentaryzacji. Skaning naziemny. Przegląd wybranych inwentaryzacji obiektów zabytkowych wykonanych w Katedrze Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska w aspekcie metodyki ich wykonania.

Program ćwiczeń:

Wykonanie w terenie pomiaru geodezyjnego i fotogrametrycznego obiektu architektonicznego. Wstepne opracowanie wynikow pomiarów (obliczenie współrzednych osnowy fotogrametrycznej ew. skanownaie zdjęć analogowych). Kalibracja wysokorozdzielczych aparatów cyfrowych używanych do pomiaru. Wykonanie dokumentacji wektorowej obiektu (widoki, rzuty i przekroje pionowe) z wykorzystaniem autografu cyfrowego. Ostateczna edycja dokumentacji w programie typu CAD.

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback