Podstawy Microstation z Nakładkami Tematycznymi

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Antoni Rzonca
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Antoni Rzonca

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Ćwiczenia laboratoryjne 45 godz.

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Topic revision: r1 - 2017-11-17 - JakubKolecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback