1. Wstęp do wolnego oprogramowania ILWIS

2. Zapytania do bazy danych - przez lokalizację i przez atrybuty

-> analiza przestrzenna: wyznaczanie stefy zalewowej

3. Operatory odległości (1) - mapy odległości, strefy buforowe

-> analiza przestrzenna: lokalizacja stancji

4+5. Operatory odległości (2) - mapy tarcia i mapy kosztów, najkrótsza ścieżka

-> analiza przestrzenna: wyznaczanie izochron

-> analiza przestrzenna: lokalizacja przebiegu nowej trasy

6+7. Operatory sąsiedztwa - mapy pochodne z NMT: nachylenia, ekspozycje

-> analiza przestrzenna: lokalizacja terenu pod inwestycję

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2010-02-24 - TomaszPirowski
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback