TWiki> Dydaktyka Web>ProjektInz (revision 32)

Zasady przygotowania projektu

Zasady przygotowania prezentacji na seminarium

Typy projektów inżynierskich z Teledetekcji i Fotogrametrii i SIG - będzie aktualizacja we wrześniu 2015

Konspekty

Plan seminarium - prezentacja projektów inżynierskich, sala 005

  wtorek 15.12.2015  
  Student opiekun godz.
1 Student 1   10:00
2     10:15
3     10:30
4     10:45
5     11:00
6     11:15
7     11:30
8     12:00
9     12:15
10     12:30
11     12:45
12     13:00
13     13:15
14     13:30
15     13:45
       
  środa 16.12.2015  
  Student Opiekun godz
1     9:00
2     9:15
3     9:30
4     9:45
5     10:00
6     10:15
7     10:30
8     11:00
9     11:15
10     11:30
11     11:45
12     12:00
13     12:15
14     12:30
15     12:45
     
  czwartek 17.12.2015  
  Student Opiekun godz
1     9:00
2     9:15
3     9:30
4     9:45
5     10:00
6     10:15
7     10:30
8     11:00
9     11:15
10     11:30
11     11:45
12     12:00
13     12:15
14     12:30
15     12:45
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r36 | r34 < r33 < r32 < r31 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r32 - 2015-11-22 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback