Przetwarzanie Obrazów cyfrowych

Kierunek:Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska
Rok studiów: V
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr hab. inż. Regina Tokarczyk
  • dr inż. Sławomir Mikrut

Ćwiczenia / Laboratoria:

dr inż. Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład - 15 godz.
  • Ćwiczenia - 30 godz.

Program wykładów

Program ćwiczeń

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r2 - 2010-09-26 - ReginaTokarczyk
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback