Przetwarzanie Obrazów cyfrowych

Kierunek:Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska
Rok studiów: V
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • dr hab. inż. Regina Tokarczyk
 • dr inż. Sławomir Mikrut

Ćwiczenia / Laboratoria:

dr inż. Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

 • Wykład - 15 godz.
 • Ćwiczenia - 30 godz.

Program wykładów

 1. Pozyskiwanie obrazów cyfrowych
 2. Podział metod przetwarzania obrazów
 3. Teoria barw
 4. Filtracja obrazów
 5. Parametry statystyczne
 6. Wykorzystanie parametrów statystycznych
 7. Skanowanie, kompresja, formaty
 8. Automatyzacja pomiaru na obrazach

Program ćwiczeń

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r3 - 2010-09-27 - ReginaTokarczyk
 
 • Edit
 • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback