Przetwarzanie Obrazów Cyfrowych

Kierunek: GiK. IŚ
Rok studiów: IV,V
Semestr studiów:zimowy

Prowadzący zajęcia

Wykłady:
  • dr inż. Regina Tokarczyk
  • dr inż. Sławomir Mikrut

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • dr inż. Regina Tokarczyk
  • dr inż. Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

  • Wykład: [15] godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: [30] godzin

Opis przedmiotu

[Program + opis przedmiotu]

Materiały do zajęć

Poniżej zamieszczone są materiały do zajęć.
  • Wykłady [tu wpisz odnośnik do strony]
  • Ćwiczenia [tu wpisz odnośnik do strony]
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2009-04-02 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback