Teledetekcja i Fotogrametria

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: 6

Prowadzący zajęcia

Wykłady:
  • Bernasik Jerzy

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Tokarczyk Regina

Wymiar zajęć

  • Wykład: 16 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 16 godzin

Opis przedmiotu

Program_przedmiotu

Materiały do zajęć

Poniżej zamieszczone są materiały do zajęć.
  • Wykłady [tu wpisz odnośnik do strony]
  • Ćwiczenia [http://home.agh.edu.pl/~tokarcz]
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2009-03-30 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback