Systemy Informacji Geograficznej

Kierunek: GIK, GIFT
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • Wojciech Drzewiecki
 • Tomasz Pirowski

Laboratoria:

 • Tomasz Pirowski
 • Monika Badurska

Wymiar zajęć

 • Wykład: 30 godzin
 • Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

1. GIS i SIT. Mapa 1:10 000 jako baza GIS. GUGIK (CODGIK), WODGIK, PODGIK. Systemy GIS bazujące na oprogramowaniu CAD. Oprogramowanie GIS'owskie (ESRI, INTERGRAPH). Struktura danych w środowisku Geomedia. Pojęcie geoprzestrzeni i geohurtowni. Integracja danych w różnych formatach i układach przestrzennych. Podsumowanie wiadomości na temat układów współrzędnych w kontekście systemów GIS. Model danych: wektorowy i rastrowy (gridowy). Wyświetlanie obiektów, mapy tematyczne.

 1. Podstawowe analizy zapytanie o atrybut, buforowanie, wybór obszaru spełniającego koniunkcję warunków. Budowanie analizy złożonej w oparciu o analizy proste, wzajemne powiązanie analiz prostych. Wybór lokalizacji w modelu wektorowym.
  • Funkcje analityczne: zapytanie o atrybut, buforowanie, operacje nakładkowania (iloczyn przestrzenny, zapytanie przestrzenne, różnica przestrzenna, operatory nakładkowania)
  • Analiza wyniku automatycznego wspomagania wyboru lokalizacji. Problem obiektów rozłącznych, rozbijanie geometrii, tworzenie obiektów powierzchniowych z bazowej geometrii, obliczanie pola powierzchni i współczynnika wydłużenia.
  • Schemat postępowania: zobaczyć link: Intergraph SG&I Education Grant (poniżej)
 2. Podsumowanie funkcjonalności oprogramowania Geomedia. Aktualność danych. Wariantowość analiz GIS. Krytyczna analiza automatycznego wyboru lokalizacji. Wybór optymalnej lokalizacji. Wprowadzenie do analiz w modelu rastrowym. Wprowadzenie do Idrisi, zapytania do bazy danych (reklasyfikacje). Algebra map.
 3. Wykorzystanie DTM dla potrzeb wyboru lokalizacji
  • Postać DTM w modelu rastrowym, generowanie map pochodnych (nachyleń i ekspozycji nachyleń, symulacja oświetlenia)
  • Konwersja wektor/raster, integracja danych wektorowych i rastrowych. Formaty danych.
 4. Wykorzystanie DTM w optymalizacji położenia anten i wyborze najkrótszej drogi. Mapy przydatności, pojęcie mapy tarcia i mapy kosztów (2 wykłady)
 5. Wpływ algorytmów na wynik analiz przestrzennych. Jakość danych GIS, wpływ niedokładności danych źródłowych na wynik modelowania GIS, problem ryzyka w podejmowaniu decyzji z wykorzystaniem systemów GIS. Przykłady zastosowania systemów GIS w Polsce i na świecie (2 wykłady)
 6. Modelowanie zagrożenia gleb erozją wodną. Wykorzystanie narzędzi GIS dla wspomagania projektowania zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa. (3 wykłady)
 7. Podsumowanie możliwości i ograniczeń w trakcie wykorzystania narzędzi GIS podczas wspomagania decyzji.

Program ćwiczeń

 1. Wprowadzenie do Geomediów, proste analizy, zapytania do bazy danych, buforowanie, zapytanie przestrzenne, powiązanie analiz prostych - analiza złożona
 2. Wybór lokalizacji, model wektorowy (Geomedia)
 3. Wprowadzenie do IDRISI, proste analizy rastrowe
 4. Wykorzystanie DTM dla potrzeb wyboru lokalizacji (Idrisi, Geomedia)
 5. Optymalizacja położenia anten (Idrisi)
 6. Wybór najkrótszej drogi (Idrisi)
 7. Modelowanie stref zalewowych z uwzględnieniem niedokładności DTM (Idrisi, Geomedia)
 8. Wybór lokalizacji z uwzględnieniem niedokładności DTM (Idrisi, Geomedia)
 9. Modelowanie zagrożenia gleb erozją wodną (Idrisi) (2 laboratoria)
 10. Projektowanie lokalizacji zbiornika wody pitnej dla miasta Krakowa (Idrisi) (2 laboratoria_
 11. Zaliczenie

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback