Systemy Informacji Geograficznej

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów: 9

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Projekt:

  • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes

Laboratoria:

  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Wykład: [XX] godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: [XX] godzin

Program wykładów

Program laboratoriów

1. Analizy wielokryterialne - opracowanie map kryteriów i analiza metodą nakładkowania

2. Analizy wielokryterialne - metoda ważonej kombinacji liniowej, standaryzacja kryteriów, dobór wag metodą Saaty'ego

3. Analizy wielokryterialne - metoda porządkowej średniej ważonej

4. Analizy wielokryterialne - analizy wielocelowe

5. Interpolacja danych przestrzennych - metoda geostatystyczna

6. Analizy przestrzenne z uwzględnieniem niepewności danych i modeli analitycznych

7. Zaliczenie

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback