Systemy Informacji o Terenie

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III oraz IV
Semestr studiów: letni oraz zimowy

Prowadzący zajęcia

Wykłady:
  • dr hab. inż. Krystian Pyka
  • dr inż. Władysław Mierzwa

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • dr inż. Tomasz Pirowski
  • mgr inż. Michał Majewski
  • mgr inż. Łukasz Kulesza

Wymiar zajęć

Semestr I:
  • Wykład: 16 godzin
  • Ćwiczenia: 8 godzin
  • Laboratoria:16 godzin

Semestr II:

  • Wykład: 16 godzin
  • Laboratoria: 24 godziny

Materiały do zajęć

Materiały do wykładów znajdują się na stronie http://home.agh.edu.pl/krisfoto/doku.php?id=sit4

Materiały do ćwiczeń oraz laboratoriów można znaleźć na stronie: http://home.agh.edu.pl/~mimajew/wiki/doku.php?id=sit

Komunikaty

Kolokwium dla grupy 2 Dnia 17 maja dla grupy drugiej odbędzie się kolokwium. W tematyce kolokwium znajdują się pojęcia poruszone na zajęciach: Wstęp do środowiska Ilwis , Przygotowywanie wydruków, Wyznaczanie strefy zalewowej, Wyszukiwanie potencjalnych stancji. Kolokwium nie obejmuje zajęć z kalibracji oraz pól zagospodarowania.

Reorganizacja zajęć dnia 17 maja dla grupy 1: zajęcia z 11:30 odbędą się o 8:00, natomiast zajęcia z 13:15 zostaną przełożone na 30 maja na godzinę 13:15. Bardzo proszę o kontakt (mimajew@agh.edu.pl), jeżeli w tych terminach odbywają się dla Państwa inne zajęcia.

Lista ocen

Lista ocen

Dla pracowników

Informacje dla pracowników - dostępne po zalogowaniu.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r8 < r7 < r6 < r5 < r4 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r8 - 2009-04-28 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback