Teledetekcja w Inżynierii Środowiska (moduł wybieralny z zakresu teledetekcji)

Kierunek: przedmiot kierunkowy IŚ
Rok studiów: 2
Semestr studiów:3

Prowadzący zajęcia

Wykłady: * dr inż. Tomasz Pirowski (6h), dr inż. Andrzej Wróbel (4h)

Ćwiczenia / Laboratoria: * Ćwiczenia:mgr inż. Agnieszka Ścisłowicz * Laboratoria:mgr inż. Agnieszka Ścisłowicz

Wymiar zajęć

* Wykład: 10 godzin * Ćwiczenia: 10 godzin * Laboratoria: 8 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r9 < r8 < r7 < r6 < r5 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r9 - 2016-10-24 - AgnieszkaMoskal
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback