Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski

Poniższy wykaz tematów prac magisterskich jest tylko pomocniczy, AKTUALNY JEST NA STRONIE: zbiorczy wykaz tematów prac magisterskich i projektów inż.

dr inż. Adam Boroń, dr inż. Andrzej Wróbel

kierunek GiK, specjalność GIFT

1. Zastosowanie metod fotogrametrycznych i skanowania laserowego w inwentaryzacji wybranego zabytkowego obiektu architektonicznego ( Trelińska A., Skrzela J., Dastig M.)

2. Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania w dokumentacji eksponatów muzealnych

3. Bierna inwentaryzacja fotogrametryczna obiektów architektonicznych

4. Metody fotogrametrii cyfrowej i skaningu laserowego w dokumentacji malowideł z powierzchni rozwijalnych

5. Makrofotografia w inwentaryzacji fotogrametrycznej eksponatów muzealnych i znalezisk archeologicznych ( Szczepek M.)

6. Cyfrowa, pasywna dokumentacja zabytków architektury cmentarnej na przykładzie cmentarza Rakowickiego w Krakowie

7. Zastosowanie metod fotogrametrycznych i skaningu laserowego w inwentaryzacji stiuków Baltazara Fontany w Muzeum Historycznym w Krakowie ( Cichoń M.)

8. Fotogrametryczna inwentaryzacja tkanin artystycznych na przykładzie gobelinów ( Szostek M.)

dr inż Natalia Borowiec

kierunek GiK, specjalność GIFT

1. Wykorzysatnie środowiska MATLAB do wykrycia krawędzi na obrazach. ( Marek Karaś)

2. Analiza stopnia uszczelnienia terenu w oparciu o dane lidarowe.

3. Weryfikacja zmian elemntów pokrycia terenu w oparciu o dane lidarowe pochodzące z różnych okresów czasowych.

4. Porónanie modeli budynków pozyskanych niezależnymi metodami.( Damian Trąbski)

5. Wykorzystanie ciagłej fali systemu ALS do wykrycia pojedyńczych drzew.

6. Analiza narzędzi przetwarzania danych lidarowych w dostępnych oprogramowaniach.

8.Analiza potencjału solarnego wybranego obszaru (np. miasteczko AGH, fragment Nowej Huty) na podstawie danych ALS. ( Agata Spytkowska - zmiana tematu i opiekuna)

9.Opracowanie bazy danych 3D dla wybranego obiektu (np. miasteczko AGH, fragment Nowej Huty).

10. Analiza możliwości opracowania rozszerzenia ADE (Application Domain Extension) CityGML dla potrzeb BDOT (baza danych obiektów topograficznych) w postaci 3D.

dr hab inż. Beata Hejmanowska

1. Analiza dokładności NMT/NMPT z chmury punktów wygenerowanej na podstawie zdjęć lotniczych z UAV (bezzałogowych statków powietrznych) we współpracy z EUROSYSTEM S.A, GiK Artur Łabuz

2. Porównanie NMT ze skaningu laserowego ISOK i utworzonego z chmury punktów ze zdjęć lotniczych UAV, we współpracy z EUROSYSTEM S.A, GiK Anna Szczepanek SM JK,

3. Analiza algorytmów do automatycznej klasyfikacji chmury punktów ze zdjęć lotniczych UAV, we współpracy z EUROSYSTEM S.A, GiK Domink Wesołowski

4. Badanie korelacji pomiarów GNSS w kontroli w systemie IACS, we współpracy z ARiMR, GiK

5. Integracja danych ze skaningu lotniczego, naziemnego i mobilnego, GiK

6. Przetwarzaniu obrazów hiperspektralnych na potrzeby tworzenia mapy pokrycia/użytkowania terenu z wykorzystaniem ENVI, proponowany opiekun W. Drzewiecki

7. Identyfikacja źródeł zanieczyszczeń z wykorzystaniem lotniczych obrazów termalnych - proponowany opiekun W. Drzewiecki

8. Przegląd naziemnych metod teledetekcyjnych w monitoringu środowiska

9. Zbadanie przydatności danych GMES dla potrzeb inżynierii środowiska (IŚ)

10. Wykorzystanie ArcGIS na potrzeby wspomagania decyzji w zarzadzaniu środowiskiem IS

11. Utworzenie nakładki do nawigacji turystycznej ze szlakami w BPN - Mateusz Frydrych

12. Temat własny QGIS - Donata Jedlikowska

13. Erasmus Izabela Kasprzyk

dr inż Wojciech Drzewiecki

kierunek GiK, specjalność GIFT

kierunek IŚ, specjalność SZŚ

1. Zastosowanie metod zorientowanej obiektowo analizy obrazów (OBIA) do klasyfikacji danych teledetekcyjnych

2. Zastosowanie metod uczenia maszynowego do klasyfikacji treści obrazów teledetekcyjnych ( Maria Dąbek)

3. Ocena ekspozycji wizualnej krajobrazu dla wybranego fragmentu parku krajobrazowego.

4. Aktualizacja mapy erozji aktualnej dla obszaru województwa małopolskiego wraz z oceną wrażliwości zastosowanego modelu.( Paweł Łabuz)

5. Zmiany pokrycia terenu powierzchniami nieprzepuszczalnymi na wybranym obszarze (klasyfikacja podpikselowa obrazów satelitarnych)

6. Wyznaczenie turystycznych tras rowerowych w obrębie centrum miasta Krakowa z wykorzystaniem systemów GIS ( Małgorzata Stefańska)

7. Klasyfikacja treści zdjęć lotniczych UAV ( Patrycja Śmiech)

Mapa pokrycia terenu powierzchniami nieprzepuszczalnymi na obszarze Krakowa (Anna Piątkowska)

dr inż. Jakub Kolecki

kierunek GiK, specjalność GIFT

1. Dokumentacja fotogrametryczna wnętrza zabytkowego kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju.

2. Automatyczny pomiar punktów wiążących w celu wizyjnego pomiaru trajektorii.

3. Integracja naziemnych zdjęć pozyskanych w różnych zakresach widma w opracowaniu metrycznych produktów fotogrametrycznych.

4. Wyznaczanie parametrów trajektorii ruchu z wykorzystaniem sensorów wizyjnych.

5. Modelowanie powierzchni hałd przemysłowych na podstawie zdjęć wykonanych z pokładu drona.

6. Opracowanie i implementacja algorytmu generowania gęstej chmury punktów.

1. Porównanie możliwości wybranych darmowych programów do generowania chmur punktów na podstawie zdjęć /Weronika Wróbel /

2. Opracowanie algorytmu automatycznej detekcji i dopasowania krawędzi na obrazach cyfrowych /Tomasz Struzik /

3. Opracowanie modelu 3D bryły kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w Rabce-Zdroju /Eliza Gunia /

4. Generowanie NMT i ortofotomapy na podstawie zdjęć pozyskanych za pomocą drona /Paulina Karaś /

5. Gęsty matching wieloobrazowy /Patrycja Adamus /

6. Integracja skaningu laserowego oraz fotogrametrii naziemnej dla potrzeb opracowania dokumentacji wektorowej oraz ortofotoplanów zabytkowego obiektu sakralnego /Monika Siry /

7. Automatyzacja pomiaru punktów wiążących z wykorzystaniem detektorów cech zaimplementowanych w bibliotece OpenCV (C++) (Marcin Żmija - ew. pod opieką innego prowadzącego)

dr inż. Urszula Marmol

kierunek GiK

1. Porównanie wybranych algorytmów detekcji obiektów na podstawie danych laserowych.

2. Opracowanie algorytmu automatycznej detekcji obiektów na podstawie danych laserowych.

3. Analiza dokładności danych pochodzących z naziemnego skaningu laserowego.( Piotr Strankowski)

4. Analiza przejazdu samochodu ciężarowego przez skrzyżowanie. ( Anna Pulak)

dr inż Sławomir Mikrut

kierunek GiK

1. Porównanie możliwości wybranych technologii UAV na przykładzie praktycznym / Olga Kamińska /.

2. Inwentaryzacja cmentarza za pomocą fotogrametrii naziemnej oraz lotniczej wykonywanej z bezzałogowych statków powietrznych / Sylwia Sowinska /

3. Teksturowanie obiektów 3D w wybranych programach / Agnieszka Czaplińska /

4. Wspólczesne metody wizualizacji 3D na przykładzie wybranego obiektu / Szewczyk Barbara /

5. Integracja danych ze skaningu laserowego i fotogrametrycznych na przykładzie budynku A0 AGH / Daniel Tułaj /

6. Aktualizacja SIP przy pomocy współczesnych technik mobilnego pozyskiwania danych / Sebastian Treściński /

7. Zastosowanie sieci neuronowych w fotogrametrii i teledetekcji / Nikodem Pankiewicz /

8. Google Earth jako narzędzie w przetwarzaniu informacji przestrzennych

9. Porównania możliwości skaningu laserowego i fotogrametrii na potrzeby tworzenia modeli do gier.

10. Analiza mozliwosci dzialania wybranych programow do skaningu laserowego.

11. Koncepcja interentowego systemu do sledzenia pojazdow jednosladowych.

12. Tworzenie własnych aplikacji w środowisku Matlab na wybranym przykładzie.

dr inż Tomasz Pirowski

kierunek GiK lub IŚ

1. Modelowanie zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem zawansowanych narzędzi GIS (kilka wariantów).

2. Wyznaczanie za pomocą narzędzi GIS przebiegu tras turystycznych z uwzględnieniem walorów krajobrazowych terenu i widoczności ( P. Szymonik).

3. Wyznaczanie optymalnych tras za pomoca narzedzi GIS w oparciu o kryterium ukształtowania terenu ( W. Lizak).

4. Opracowanie mapy rozmieszczenia ludności w oparciu o klasyfikacje podpikselową ( K. Wietrzykowska).

5. Opracowanie dazymetrycznej mapy ludności Krakowa w oparciu o ważoną regresję geograficzną ( P. Pacocha).

6. Ocena przydatności danych wielospektralnych Landsat 8 (dla potrzeb przetwarzania obrazowego, fotointerpretacji, klasyfikacji, integracji...) - porównanie do misji 5 i 7.

7. Przegląd i charakterystyka dostępnych danych satelitarnych (archiwalne i aktualne misje wielospektralne)

8. Integracja danych spektralnych i panchromatycznych satelity ...... (opcjonalnie: QuicBird, Ikonos, Landsat...)

9. Porównanie automatycznych algorytmów integracji danych obrazowych zaimplementowanych w oprogramowaniach teledetekcyjnych (Geomatica, ENVI, Idrisi, Orfeo)

10. Rozwój miasta Krakowa na podstawie wieloczasowych danych teledetekcyjnych ( K. Hardyl)

Prof. dr hab. inż. Krystian Pyka na 2016/17

kierunek GiK

1. Kontrola jakości geometrycznej i radiometrycznej wybranego opracowania ortofotomapy

2. Analiza zmienności granic działek rolnych na podstawie serii ortofotomap wieloczasowych

3. Pomiar budynków na podstawie osnowy pomiarowej pomierzonej fotogrametrycznie i tachimetrii

4. Opracowanie aplikacji do redukcji obrysów dachów z fotogrametrii dla potrzeb EGiB (powiązany z tematem 3)

5. Wykorzystanie obrazów satelitarnych Sentinel dla potrzeb monitoringu przestrzeni miejskiej

6. Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do aktualizacji bazy BDOT10k

dr inż. Antoni Rzonca

kierunek GiK, specjalność GIFT

1. Wykorzystanie odwzorowań kartograficznych dla prezentacji treści polichromii pokrywającej powierzchnie nierozwijalne.

2. Inwentaryzacja, wizualizacja i animacja zabytkowej lokomotywy wąskotorowej metodami fotogrametrii oraz skaningu laserowego - Piotr Cebo 2014/2015.

3. Animacja mechanizmu maszyny parowej na podstawie danych skaningowych do celów edukacyjnych.

4. Wykorzystanie wirtualnego pola testowego dla potrzeb kalibracji kamery typu lustrzanka jednoobiektywowa - *Agnieszka Kowalczyk 2016/2017*

5. Wyrównanie równoczesne chmur punktów i bloku zdjęć naziemnych z wykorzystaniem projekcji wstecznej.

6. Wyrównanie równoczesne chmur punktów i bloku zdjęć lotniczych z wykorzystaniem projekcji wstecznej.

7. Wyrównanie równoczesne chmur punktów i bloku zdjęć lotniczych z wykorzystaniem intensywności odbicia.

8. Wyrównanie równoczesne chmur punktów i bloku zdjęć naziemnych z wykorzystaniem intensywności odbicia.

9. Badanie zastosowania skanera Z+F do pozyskania zintegrowanych danych skaningowych i fotogrametrycznych.

10. Wykorzystanie danych ze skaningu laserowego do inwentaryzacji reliktów kolei wąskotorowej - Anna Starz 2015/2016.

11. Porównanie wyników wielkoskalowej inwentaryzacji fotogrametrycznej i skaningowej na przykładzie zabytkowego grobowca - Magdalena Sokołowska *2016/2017.*

12. Badanie dokładności trójwymiarowego wydruku modelu rzeźby pozyskanego w skali rzeczywistej metodami gęstego matchingu

13. Inwentaryzacja i wizualizacja wnętrza groty solnej z wykorzystaniem technologii skaningu laserowego - *Monika Tatar 2015/2016.*

14. Inwentaryzacja fragmentu obiektu zabytkowego z elementami wyposażenia z wykorzystaniem chmur punktów - Matra Kaczmarek 2017/2018

15. Zastosowanie bezzałogowych statków latających w górnictwie surowców skalnych - *Karol Żaczek, Iwona Wierzbicka 2017/2018*

dr hab. inż Regina Tokarczyk (aktualizacja 8.06.2015)

kierunek GiK, specjalność GIFT

1. Opracowanie algorytmu orientacji bezwzględnej bez fotopunktów.

2. Opracowanie inwentaryzacji architektonicznej zabytkowego obiektu kultury przemysłowej.

3. Porównanie efektywności wykorzystania transformacji afinicznej 3D z transformacją konforemną 3D w orientacji bezwzględnej modelu.

4. Automatyczne wyznaczenie i korekta dystorsji obiektywu na podstawie zdjęć linii równoległych.

5. Przetwarzanie i analiza chmury punktów wybranych odcinków testowych w oparciu o biblioteki Point Cloud Library. (współopiekun dr inż. Piotr Kohut, Katedra Mechatroniki i Robotyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

6. Opracowanie algorytmów dwu- i wieloobrazowych metod rekonstrukcji obiektów 3D. (współopiekun dr inż. Piotr Kohut, Katedra Mechatroniki i Robotyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)(

7. Analiza wybranych metod samokalibracji kamer. (współopiekun dr inż. Piotr Kohut, Katedra Mechatroniki i Robotyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki)

8. Porównanie analogowych i cyfrowych fotogrametrycznych metod tworzenia map. (z wykorzystaniem eksponatów Muzeum Geodezji w Opatowie)

9. Porównanie chmur punktów uzyskanych z naziemnego skaningu laserowego i gęstego matchingu zdjęć na wybranym przykładzie ( Damian Paśko).

10. Analiza porównawcza pozyskiwania chmur punktów z gęstego matchingu zdjęć z wykorzystaniem programów PhotoModeler Scanner i Agisoft PhotoScan (2 osoby-Krupa i Szczęch).

11. Temat związany z kopalnią Bełchatów

12. Porównanie tworzenia modeli niewielkich obiektów za pomocą skaningu światłem białym i sieci zdjęć( Gwiżdż Sylwia).

13. Opracowanie modelu 3D fragmentu starówki w Bielsku-Białej dla serwisu Google ( Kalemba Anna)

14. Wykonanie modelu 3D pałacu w Krzeszowicach

dr inż Mariusz Twardowski

kierunek GiK

 1. Optymalizacja identyfikacji danych obrazowych z wykorzystaniem narzędzi open source.
 2. Automatyczna wektoryzacja pól zagospodarowania przestrzennego.
 3. Internetowa implementacja interfejsu WSGI dla narzędzi GDAL.
 4. Automatyczna wektoryzacja georastrów - Gryta Piotr
 5. Aplikacja obsługi bazy adresowej - Walczyk Marcin
 6. Przykłady analizy obrazów w Matlabie - Grzegorz Jakubiec
 7. Wykorzystanie języka Python do rozbudowy funkcjonalności aplikacji.
 8. Budowa usług WMS i WFS z wykorzystaniem oprogramowania Geoserver.
 9. Budowa bazy danych przestrzennych i interfejsu PostGIS
 10. Interaktywna internetowa przeglądarka zdjęć panoramicznych.
 11. Przeglądarka chmur punktów pochodzących ze skaningu laserowego.
 12. SPRING w porównaniu z innymi pakietami do analiz przestrzennych (także IŚ)
 13. Stacja fotogrametryczna GPL E-Foto.
dr inż Andrzej Wróbel

kierunek GiK, specjalność GIFT
1. Aktualizacja bazy danych zawierającej wyniki inwentaryzacji fotogrametrycznej wykonanej w ramach fakultetu Fotogrametryczna Inwentaryzacja Zabytków
2. Fotogrametryczna inwentaryzacja wybranych elementów XV wiecznego kościoła w Raciborowicach
3. Fotogrametryczna inwentaryzacja wybranych elementów obiektu architektnicznego

prof. dr hab. Jan W. Dobrowolski
kierunek IŚ, specjalność SiTO Ś lub SIŚ
1. Badanie wpływu zanieczyszczeń ropopochodnych w teście kiełkowania wybranych gatunków roślin (do 5 osób - dla różnych gatunków roślin)kierunek IŚ, specjalność SZŚ lub SIŚ
2. Porównawcza ocena średniodobowych stężeń NO2 w rejonach wybranych zabytków Krakowa (przy zastosowaniu próbników Amaya-Krochmala) - do 3 osób

dr Aleksandra Wagner
kierunek IŚ, specjalność SZŚ
1. Rola edukacji ekologicznej w kształtowaniu postaw sprzyjających wdrażaniu zasady zrównoważonego rozwoju, na wybranych przykładach
2. Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranej miejscowości lub gminy (może być kilka osób, o ile miejscowości będą różne)
kierunek IŚ, specjalność SZŚ lub SIŚ
1. Zmiany powierzchni zbiorników wodnych na wybranym terenie i ich wpływ na środowisko człowieka (może być kilka osób, o ile tereny będą różne)
2. Rola zbiorników wodnych w realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie wybranego terenu (może być kilka osób, o ile tereny będą różne)

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r134 < r133 < r132 < r131 < r130 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r134 - 2017-09-15 - AntoniRzonca
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback