Wprowadzenie do Baz Danych

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 8

Prowadzący zajęcia

Wykłady:
 • dr inż. Andrzej Wróbel
Zajęcia projektowe:
 • mgr inż. Michał Majewski

Wymiar zajęć

 • Wykład: 15 godzin
 • Zajęcia projektowe: 15 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

Tematyka zajęć projektowych obejmuje następujące zagadnienia:
 • zasady projektowania baz danych
 • sposób tworzenia baz danych MS Access
 • mechanizmy kontroli poprawności wprowadzanych danych w bazach danych MS Access
 • sposób tworzenia zapytań SQL w bazach danych MS Access
 • zaawansowane zapytania SQL w MS Access - funkcje agregujące i grupowanie
 • sposób tworzenia raportów w MS Access
 • sposób tworzenia formularzy w MS Access

  STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

  Materiały dla studentów

  Przesyłanie sprawozdań

  Oceny

  Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback