Wybrane zagadnienia geodezyjne w środowisku MATLAB

Kierunek:Geodezja i Kartografia
Rok studiów: V
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Urszula Marmol
  • mgr inż. Jakub Kolecki

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • dr inż. Natalia Borowiec
  • dr inż. Urszula Marmol
  • mgr inż. Jakub Kolecki

Wymiar zajęć

  • Wykład 15h
  • Ćwiczenia30h

Program wykładów

Wprowadzenie do MATLABa - ogólna struktura programu, podstawowe polecenia arytmetyczne, wprowadzanie danych, edycja danych, podstawowe instrukcje graficzne. Wykorzystanie wewnętrznych funkcji MATLABa do obliczeń numerycznych - macierze, algebra liniowa, wielomiany, interpolacja. Zapoznanie się z istniejącymi wewnętrznymi funkcjami i wbudowanymi bibliotekami (Toolboxes) oraz ich wykorzystanie do prostych obliczeń geodezyjnych oraz analizy obrazów. Wyświetlanie wyników z wykorzystaniem instrukcji graficznych MATLABa, tworzenie dwu- i trzy-wymiarowych wykresów z użyciem funkcji subplot, contour, surface, mesh, meshgrid i innych oraz polecenia sterujące parametrami tych funkcji (axis, colormap). Programowanie z użyciem m-plików, omówienie narzędzi służących do programowania (struktura m-plików oraz zasady ich tworzenia, edycji i użycia; pętle; instrukcje warunkowe; typy zmiennych), samodzielne pisanie funkcji realizujących określone zadania (np. rozwiązujących problemy geodezyjne).

Program ćwiczeń

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2010-10-17 - NataliaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback