-- BeataHejmanowska - 2012-01-20

 1. Modelowanie przestrzeni realnej, redukcja przestrzeni do postaci dwu i jednowymiarowej. Zależność pomiędzy światem realnym a SIP, sposób przedstawienia, słabość modelu dyskretnego (2h).
 2. Bazy danych i struktura danych. Gromadzenie danych w systemie; struktura, typy, formaty, rozmiar danych. Modele danych GIS: rastrowy, wektorowy; przykłady, porównanie. Model danych wektorowych: spaghetti, obiektowy, topologiczny. CAD a GIS (2h).
 3. Układy współrzędnych w aspekcie wykorzystania w systemie Rozwarstwienie geometryczne i tematyczne obiektów, zasady odwzorowania struktur obiektów. Problem integracji danych w systemach GIS ze względu na różne skale, formaty danych i układy współrzędnych (2h).
 4. Konwersje wektora na raster i odwrotnie. Relacje między obiektami w modelach topologicznych. Model rastrowy – transformacja przestrzeni dwu- w jednowymiarow integracja informacji z elementami rastra. Struktury blokowe – efektywna organizacja informacji w zbiorach tematycznych (2h).
 5. Numeryczne modele powierzchni terenowej. Rodzaje analiz rastrowych. Reklasyfikacja i algebra map. Operatory odległości, operatory sąsiedztwa (analizy na DTM, mapy nachyleń, ekspozycji, symulowanie oświetlenia powierzchni terenu, wizualizacje 3D, generowanie map tarcia, kosztów, wybór najkrótszej drogi) (2h).
 6. Wymiana danych pomiędzy programami GIS i CAD. Optymalizacja analiz GIS, wybór odpowiedniego modelu danych. Analizy wektorowo-rastrowe. Wykorzystanie narzędzi GIS w modelach wykorzystywanych w inżynierii środowiska, (1h +praca własna).
 7. Prezentacje kartograficzne wyniku analizy przestrzennej. Środki narzędziowe GIS i typowe zadania za pomocą systemów informacji przestrzennej (1h+praca własna).

Zalecania literatura:

 1. Longley Paul A., Goodchild Michael F., Maguire David J., Rhind David W 2006 – “GIS Teoria i praktyka”, Wydawnictwo PWN 2006,
 2. Leszek Litwin, Grzegorz Myrda „Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS”
 3. Mularz S., Podstawy teledetekcji. Wprowadzenie do GIS
 4. Magnuszewski A. - GIS w geografii fizycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999 r.ISBN: 83-01-14657-5
 5. Urbański – „Zrozumieć GIS”, PWN Warszawa 1999
 6. Rigaux P. – „Spatia databases with application to GIS, San Francisko, Morgan Kaufman, 2002
 7. Applied GIS and spatial analysis, Chichester, John Wiley&Sons, 2004
 8. http://www.intergraph.pl/rozwiazania/katalog_zasobow/zasoby_polskie.asp
 9. http://www.uninet.net/~sarihou/gistutor.html

10. http://www.gisdevelopment.net/tutorials/

11. http://gislounge.com/

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-01-21 - BeataHejmanowska
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback