Zaawansowane zastosowania GIS

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: I
Semestr studiów: 2

Prowadzący zajęcia

Wykłady: Beata Hejmanowska, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Ćwiczenia: Beata Hejmanowska, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Laboratoria: Beata Hejmanowska, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski

Wymiar zajęć

  • Wykład: 42 godzin
  • Ćwiczenia projektowe: 14 godzin
  • Laboratoria: 28 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r6 < r5 < r4 < r3 < r2 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r6 - 2016-02-04 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback