Zajęcia terenowe z geoinformatyki

Kierunek: GiK specjalność GIFT
Rok studiów: I Mag
Semestr studiów:1

Prowadzący zajęcia terenowe

  • dr inż. Andrzej Wróbel - prowadzący
  • dr hab. inż. Sławomir Mikrut
  • dr inż. Jakub Kolecki
  • mgr inż. Judyta Książek

Wymiar zajęć

40 godz.

Program zajęć terenowych

Temat 1 - Fotogrametryczny pomiar obiektu inżynierskiego i kalibracja aparatu fotograficznego temat prowadzi dr Jakub Kolecki, termin zajęć ustala dr inż. J. Kolecki.

Temat 2 - Technologia rejestracji lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych (wizyta w przedsiębiorstwie fotolotniczym) - termin będzie podany później

Temat 3 - Weryfikacja terenowa NMT termin wykonania tematu: 05.06 - 08.06 2017 r. Zajęcia prowadzą dr inż. Andrzej Wróbel, dr hab inż. Sławomir Mikrut, mgr inż. Judyta Książek

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r18 | r16 < r15 < r14 < r13 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r14 - 2017-03-02 - AndrzejWrobel
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback