Zajęcia terenowe z geoinformatyki

Kierunek: GiK specjalność GIFT
Rok studiów: I Mag
Semestr studiów:1

Prowadzący zajęcia terenowe

  • dr inż. Andrzej Wróbel - prowadzący
  • dr hab. inż. Sławomir Mikrut
  • dr inż. Elżbieta Pastucha

Wymiar zajęć

40 godz.

Program zajęć terenowych

Temat 1 - Fotogrametryczny pomiar obiektu inżynierskiego i kalibracja aparatu fotograficznego temat prowadzi dr Jakub Kolecki, termin zajęć ustala dr inż. J. Kolecki.

Temat 2 - Technologia rejestracji lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych (wizyta w przedsiębiorstwie fotolotniczym) - termin będzie podany później

Temat 3 - Weryfikacja terenowa NMT termin wykonania tematu: 21.05 - 24.05 2018 r. Zajęcia prowadzą dr inż. Andrzej Wróbel, dr hab inż. Sławomir Mikrut, dr inż. Elżbieta Pastucha -

Rozpoczęcie zajęć terenowych: poniedziałek 21 maja godzina 10:00 sala 214 - omówienie zajęć, wywiad terenowy;

pomiar terenowy: 22, 23 maja

Spotkanie (dalszy ciąg tematu 3): czwartek 24 maja godzina 9:30 sala 214

Wyjazd do MGGP-AERO - spotkanie na AGH - przed pawilonem C-4, piątek 15.06.2018 godzina 7:45

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r18 < r17 < r16 < r15 < r14 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r18 - 2019-02-04 - AndrzejWrobel
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback