Zajęcia terenowe z teledetekcji i fotogrametrii

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: III
Semestr studiów: VI

Prowadzący zajęcia terenowe

  • dr inż. Adam Boroń - kierownik
  • dr hab. inż. Regina Tokarczyk
  • dr inż. Urszula Marmol
  • mgr inż Łukasz Kulesza
  • mgr inż. Jakub Kolecki
  • mgr inż Małgorzata Słota

Wymiar zajęć

25 godz. - 5 dni zajęć terenowych

Program zajęć terenowych

W ramach zajęć terenowych realizowane są trzy tematy:

temat 1: Wybór i pomiar fotopunktów naturalnych osnowy fotogrametrycznej

temat 2: Wykonanie fotoplanu płaskiego obiektu z wykorzystaniem transformacji rzutowej

temat 3: Uczytelnienie zdjęc lotniczych dla potrzeb opracowania mapy zasadniczej w skali 1:1000

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2011-07-18 - AdamBoron
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback