Integracja fotogrametrii i GIS na przykładzie projektów geoinformatycznych

Kierunek: Geodezja i Kartografia - studia niestacjonarne, stopień I
Rok studiów: I
Semestr studiów: 1

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka, Beata Hejmanowska
Ćwiczenia:

Wymiar zajęć

  • Wykłady: 9 godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2013-03-03 - TWikiAdminUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback