Program wykładów

 1. Wprowadzenie do przetwarzania obrazów cyfrowych.
  Obrazy cyfrowe a Geodezja i Kartografia.
  Podstawowe pojęcia (obraz cyfrowy, histogram).
  Próbkowanie, kwantyzacja. Środowisko Matlab.
 2. Formaty, struktura oraz przechowywanie obrazów cyfrowych.
  Podstawowe formaty plików stosowane w GiK
  Rozdzielczość geometryczna, radiometryczna, spektralna.
  Akwizycja i przetwarzanie wstępne obrazów.
 3. Kompresja obrazów cyfrowych (stratna i bezstratna).
 4. Filtracja obrazów
  Filtry liniowe i nieliniowe. Konwolucja. Filtry górno i dolno przepustowe.
  Filtracja w przestrzeni częstotliwości.
  Usuwanie szumu z obrazu. Tekstura i struktura obrazu.
  Podstawowe operacje kontekstowe. Krawędziowanie.
  Morfologia matematyczna w przetwarzaniu obrazów.
 5. Przetwarzanie geometryczne
  Zmiana geometrii obrazu. Resampling. Obroty, zmiana skali,
  rzutowanie obrazu na powierzchnie. Powtórne próbkowanie. Piramidy obrazowe.
  Pomiary na obrazach cyfrowych. Podpikselowa dokładność.
  Dopasowanie obrazów.
 6. Analiza i elementy rozpoznania obrazów
  Techniki segmentacji obrazów. Wyznaczanie cech obiektów.
  Tworzenie wektorów cech.
  Działania na obrazach wielospektralnych. Metoda głównych składowych,
  Łączenie obrazów o różnych rozdzielczościach.
  Klasyfikacja obrazów.
 7. Współczesne techniki przetwarzania obrazów
  Transformata Fouriera i jej zastosowania w przetwarzaniu obrazów.
  Sztuczne Sieci Neuronowe.
 8. Programy do przetwarzania obrazów i ich możliwości
  Adobe Photoshop, GIMP, I/Ras B, I/Ras C, PCI Geomatica, MATLAB
  Produkty przetwarzania obrazów cyfrowych.
 9. Wykład podsumowujący

Program ćwiczeń

1. Podstawowe operacje na obrazach cyfrowych (GIMP) - 2 godz.

2. Przetwarzanie obrazów w programie Matlab - 2 godz.

3. Filtracja obrazów w programie Matlab - 2 godz.

4. Zmiana geometrii obrazów - 2 godz.

5. Zaliczenie - 1 godz.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2011-11-06 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback