TWiki> Dydaktyka Web>Cyfrowa1 (revision 22)

Cyfrowa fotogrametria lotnicza i satelitarna I

Kierunek: Geodezja i Kartografia stopień II
Rok studiów: 1
Semestr studiów:1
Rok akademicki 2017/18

stara wersja strony Fotogrametria cyfrowa semestr 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka (26)
  • Elżbieta Pastucha (4)
Laboratoria:
  • Elżbieta Pastucha

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów i ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r24 < r23 < r22 < r21 < r20 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r22 - 2018-03-07 - KrystianPyka
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback