Fotogrametria cyfrowa

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: IV
Semestr studiów: 7

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka
  • Sławomir Mikrut
  • Regina Tokarczyk
  • Adam Boroń

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Adam Boron

Wymiar zajęć

  • Wykład: 30 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin

Program wykładów

Program ćwiczeń

W ramach zajęć laboratoryjnych studenci smodzielnie wykonują aerotriangulację metodą niezależnych wiązek dla bloku 10 (12) lotniczych zdjęć cyfrowych. Aerotriangulacja wykonywana jest w w dwóch wariantach. W pierwszym, po wykonaniu projektu aerotriangulacji, wybór i pomiar punktów wiążących oraz fotopunktów realizowany jest manualnie na autografie VSD, a obliczenie i wyrównanie aerotriangulacjiw w amerykańskim programie Aerosys. W drugim wariancie, na tym samym bloku, z wykorzystaniem cyfrowej stacji fotogrametrycznej Socet Set, pomiar fotopunktów wykonywany jest manualnie lub półautomatycznie natomiast pomiar punktów wiążących w pełni automatycznie. Obliczenie i wyrównaie aerotriangulacji wykonywane są w module tej stacji. Na zakończenie wykonywane jest porównanie wyników aerotriangulacji uzyskanych obu metodami.

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback