-- KrystianPyka - 2009-10-07

Wykłady w roku akademickim 2009/1, semestr 7 zimowy

 1. KP: Wprowadzenie. Podstawy aerotriangulacji. rodzaje, metody, etapy,
 2. KP: Aerotriangulacja z niezależnych modeli. Osnowa fotogrametryczna
 3. KP: Aerotriangulacja z niezależnych wiązek
 4. KP: Aerotriangulacja z obserwacjami GPS i INS
 5. KP: Detekcja błędów w aerotriangulacji
 6. RT: Samokalibracja sieci zdjęć
 7. RT: Kalibracja kamer pomiarowych
 8. AB: Praktyczna realizacja aerotriangulacji w programie AERO-SYS
 9. AB: Aerotriangulacja w programie SOCET SET
 10. SM: Skanowanie zdjęć pomiarowych
 11. SM: Ocena właściwości radiometrycznych skanera
 12. SM: Metody kompresji
 13. SM: Kamery cyfrowe
 14. SM: Filtracja oraz przetwarzanie obrazów
 15. SM: Automatyzacja w fotogrametrii
KP=Krystian Pyka, RT=Regina Tokarczyk, AB=Adam Boroń, SM=Sławomir Mikrut
Topic revision: r1 - 2009-10-07 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback