Data Mining in Remote Sensing and GIS

Kierunek: Geodezja i Kartografia, stopień II
Rok studiów: II
Semestr studiów: 3

Prowadzący zajęcia

Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Ćwiczenia projektowe:30 godz

Program zajęć

1. Introduction to data mining – applicability, processing steps, main concepts and techniques. Spatial data mining. Image data mining. Remote sensing data minig.
2. Regression Techiques and GIS: multiply regression, logistic regression, geographically weighted regression.
3. Dempster-Shafer Theory of Evidence – applications in spatial analysis and image classification.
4. Image classification by decision tree induction.
5. Regression trees and remote sensing
6. Neural classifiers.
7. Individual student project.

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2014-03-13 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback