Elementy Kartografii Komputerowej

Kierunek: G i K
Rok studiów: V
Semestr studiów: 9

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • Krystian Pyka

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • Krystian Pyka

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: 30 godzin ćw. projektowych

Program wykładów

Program ćwiczeń

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2011-01-17 - MartaBorowiec
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback