_________________________________________________________________________________________________

Oceny i obecności na zajęciach można zobaczyć w arkuszu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H8dt9GWNszzaKrTLBjvJEfib5p-P7-G9gt5tn4NJ6QA/edit?usp=sharing

UWAGA !!!

Egzamin w formie pisemnej z przedmiotu "Fotogrametria i Skaning Laserowy w Zastosowaniach Inzynierskich" planowany jest:

Termin ZEROWY: 25 czerwca 2020 r. godz. 15.00 (bbb.fotogrametria.edu.pl) - sala nr 3

I termin:

II termin:

Zagadnienia na egzamin:

Część I.

1) Wymień w punktach co odróżnia f.b.z. od stereofotogrametrii lotniczej.

2) Na jakim równaniu opiera się model funkcjonalny w metodzie wiązki?

3) Co to są obrazy epipolarne (znormalizowane)? Jakie dane służą do ich sporządzenia?

4) Jak się dostaje prążki mory?

5) Co to jest samokalibracja?

6) Zalety i wady metody DLT

7) Jakie cechy aparatu fotograficznego są przydatne z punktu widzenia jego zastosowania do pomiaru fotogrametrycznego?

8) Rodzaje matchingu

9) Podaj najważniejsze utrudnienia w dopasowaniu (matchingu) w f.b.z.

10) Jakie są przyczyny wykonywania obrazów znormalizowanych?

11) Podaj najważniejsze metody automatycznej detekcji sygnałów wykorzystywane w f.b.z

12) Co to jest kamera semimetryczna?

13) Co to jest macierz fundamentalna, do czego służy?

14) Objaśnij zasadę systemu pomiarowego opartego na profilach świetlnych

15) Najważniejsze sensory wykorzystywane w fbz.

16) Co to jest inżynieria odwrotna?

17) Najważniejsze wskaźniki oceny dokładności w rozwiązaniu sieci metodą wiązki.

18) Czym charakteryzują się linie epipolarne na zdjęciach znormalizowanyuch?

19) Podaj najważniejsze metody kalibracji kamer bliskiego zasięgu.

20) Wymień nośniki sensorów stosowane w fbz.

Cześć II.

1. Istosta skaningu laserowego

2. Podzial skanerow

3. Roznica miedzy fazowym a impulsowym

4. Zastosowania skaningu laserowego

5. Na czym polega skaning mobilny ?

6. Integracja skaningu i fotogrametrii

7. Chmura punktow ze skaningu laserowego a z fotogrametrri

8. Skaner swiatla strukturalnego

9. Przykłady opracowań

10. Rozpoznaj skaner na slajdzie

Egzamin w formie pisemenej - 10 PYTAŃ - czas - 60 min.

Kolejeny termin - do uzgodniena.Edit | Attach | Watch | Print version | History: r65 < r64 < r63 < r62 < r61 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r65 - 2020-06-24 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback