-- KrystianPyka - 2010-09-25

Wg karty przedmiotu

 1. Generowanie stref zagrożenia powodziowego w modelu rastrowym.
 2. Integracja danych z modelu wektorowego i rastrowego – analiza obszarów w strefach zalewowych.
 3. Analizy sąsiedztwa – generowanie map pochodnych DTM.
 4. Wybór lokalizacji nowej inwestycji z uwzględnieniem analiz na DTM.
 5. Projektowanie nowego połączenia komunikacyjnego w modelu rastrowym.
 6. Prezentacja kartograficzna wyniku analizy przestrzennej.
Realizacja 2013
 1. Praca w terenie z odbiornikami GPS-GIS.
 2. Proste modelowanie sytuacji kryzysowej - wyznaczanie strefy zalewowej (zapytania do przestrzennej bazy danych, reklasyfikacja, algebra map).
 3. Wstęp do wspomagania decyzji cz. 1 (wyznaczenie zasięgu oddziaływania stacji kolejowych - operatory odległości: mapy odlegości, strefy buforowe, mapy tarcia/kosztów, izochrony, najtańsza ścieżka)
 4. Wstęp do wspomagania decyzji cz. 2 (lokalizacja stacji narciarskiej - metoda nakładkowania, operatory sąsiedztwa: analizy na NMT, grupowanie). Kolowium zaliczeniowe z ćwiczeń 2 i 3).
 5. Modelowanie w Google Earth (kontynuacja ćwiczeń nr 1)
 6. Budowa bazy danych GIS: integracja cyfrowych baz danych przestrzenych (serwery danych, definicja układu współrzędnych, integracja danych wektorowych i obrazów rastrowych)
 7. Podstawowe analizy przestrzenne w programie GM - analiza lokalizacji linii kolejowej.
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r11 < r10 < r9 < r8 < r7 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r11 - 2013-11-04 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback