Geodezja i Fotogrametria

Kierunek:
Rok studiów:
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:
  • [Imię Nazwisko]
  • ...

Ćwiczenia / Laboratoria:

  • [Imię Nazwisko]
  • ...

Wymiar zajęć

  • Wykład: [XX] godzin
  • Ćwiczenia / Laboratoria: [XX] godzin

Opis przedmiotu

[Program + opis przedmiotu]

Materiały do zajęć

Poniżej zamieszczone są materiały do zajęć.
  • Wykłady [tu wpisz odnośnik do strony]
  • Ćwiczenia [tu wpisz odnośnik do strony]
Topic revision: r1 - 2008-03-13 - TWikiAdminUser
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback