Program zajęć fakultetu zamawianego
„Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni”
rok akademicki 2011/2012

 *1.*   *Wprowadzenie do oprogramowania ArcGIS10 – ArcMapa i ArcKatalog (6 godzin)*- Wczytywanie do programu danych wektorowych zapisanych w formacie ESRI Shape.
- Wyświetlanie warstw tematycznych, zmiana parametrów stylu wyświetlania
- Kompozycja mapy, wyposażenie mapy w marginalia, przygotowanie do wydruku (zapisu w formacie PDF)
- Tworzenie pliku geobazy, import danych przestrzennych (w modelu wektorowym) i ich zapis w geobazie,
- Metadane (odczyt, prosta edycja),
- Transformacja danych do innego układu współrzędnych
 
 *2.*   *Metody geoinformatyczne w kształtowaniu przestrzeni – wykład wprowadzający (2 godziny)* 
 
- Gospodarka przestrzenna – definicje pojęcia, cele gospodarowania przestrzenią
- Planowanie przestrzenne jako instrument gospodarki przestrzennej, dokumenty planistyczne w Polsce
- Typologia problemów planistycznych (typowe zadania w planowaniu przestrzennym)
- Systemy Wspierania Decyzji Przestrzennych (model procesu decyzyjnego Simona, specyfika decyzji przestrzennych, 
model Simona w odniesieniu do procesu podejmowania decyzji dotyczących przestrzeni)
- Narzędzia informatyczne stosowane do wspomagania planowania przestrzennego
- Rola metod i narzędzi komputerowych w praktyce planowania
- System Informacji Geograficznej jako narzędzie wspierające rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych 
dotyczących przestrzeni
 
 *3.*   *Analizy przestrzenne w rastrowym modelu danych – rozszerzenie Spatial Analyst pakietu ArcGIS10 (4 godziny)* 
 
- Przygotowanie do analiz z wykorzystaniem rozszerzenia Spatial Analyst: tworzenie nowej geobazy do przechowywania 
plików rastrowych, aktywacja rozszerzenia w pakiecie ArcGIS, aktywacja paska narzędziowego Spatial Analyst, 
sposoby uruchamiania narzędzi dostępnych w rozszerzeniu, omówienie wybranych zmiennych środowiskowych rozszerzenia, 
przegląd funkcjonalności rozszerzenia Spatial Analyst
- Wczytywanie rastrowych danych przestrzennych, zarządzanie warstwami tematycznymi, zmiany sposobu wizualizacji
- Tworzenie cieniowanego modelu rzeźby terenu, wizualizacja danych na tle cieniowanego modelu rzeźby terenu
- Przeprowadzenie analizy przestrzennej mającej na celu utworzenie mapy przydatności terenu dla lokalizacji określonego 
rodzaju obiektu metodą ważonej kombinacji liniowej: tworzenie map pochodnych z danych wprowadzonych do systemu 
(mapa nachyleń, odległości), opracowanie map dla poszczególnych kryteriów oceny, standaryzacja map 
kryteriów (reklasyfikacja), wagowanie zestandaryzowanych map kryteriów, opracowanie mapy przydatności.
- Wykorzystanie tzw. analizy kosztów (analizy odległości w sensie kosztów) do zaprojektowania optymalnego położenia 
nowej trasy drogowej
 

 
 *4.*   *Integracja narzędzi wspomagania decyzji z systemami informacji geograficznej na przykładzie pakietu Idrisi 
(Multi-Criteria/Multi-Objective Decision Wizard) (2 godziny)* 
 
- Opracowywanie map przydatności terenu z wykorzystaniem: boolowskiej metody nakładkowania, 
ważonej kombinacji liniowej, porządkowej średniej ważonej
- Zbiory rozmyte i ich wykorzystanie do standaryzacji map kryteriów
- Metody doboru wag ze szczególnym uwzględnieniem metody porównywania parami (Saaty’ego)
- Kompensacja czynników oceny, poziom ryzyka wyniku oceny
- Oceny wielocelowe, poszukiwanie rozwiązania kompromisowego metodą heurystyczną
 
 *5.*   *Możliwości prezentacji danych przestrzennych z wykorzystaniem rozszerzenia 3D Analyst 
pakietu ArcGIS10 (6 godzin)* 
 
- Przygotowanie do analiz z wykorzystaniem rozszerzenia 3D Analyst: aktywacja rozszerzenia w pakiecie 
ArcGIS, aktywacja paska narzędziowego 3D Analyst, sposoby uruchamiania narzędzi dostępnych 
w rozszerzeniu, przegląd funkcjonalności rozszerzenia 3D Analyst
- Przeglądanie danych 3D z poziomu ArcKatalog-u: podgląd danych 3D, nawigacja na podglądzie, 
odczytywanie informacji atrybutowych
- Wizualizacja danych 3D w środowisku ArcScene: uruchamianie ArcScene, wizualizacja danych wysokościowych, 
nawigacja w oknie wizualizacji, nakładanie danych obrazowych, zmiany parametrów przewyższenia, 
zapisywanie utworzonej wizualizacji.
- Pliki Terenu w ArcGIS10 (Terrain Datasets): omówienie zawartości, wizualizacja w ArcMapie, 
definiowanie parametrów wyświetlania i analizy.
- Analizy danych wysokościowych w 3D Analyst: określenie obiektów widocznych i niewidocznych (linia widoczności), 
tworzenie przekrojów wysokościowych, określanie linii spływu (linii największego spadku)
- Konwersja plików Terenu do formatu rastrowego
- Wizualizacja danych w środowisku ArcGlobe, wykorzystanie w wizualizacji cieniowanego modelu rzeźby terenu, 
optymalizacja parametrów wyświetlania
- Tworzenie w środowisku ArcGlobe realistycznego widoku 3D na przykładzie fragmentu miasta

 *6.*   *Analizy przestrzenne na danych wektorowych w sieciowym systemie GIS – rozszerzenie Network Analyst 
pakietu ArcGIS10 (2 godziny)* 

- Przygotowanie do analiz z wykorzystaniem rozszerzenia Network Analyst: aktywacja rozszerzenia w pakiecie 
ArcGIS, aktywacja paska narzędziowego Network Analyst, sposoby uruchamiania narzędzi dostępnych 
w rozszerzeniu, przegląd funkcjonalności rozszerzenia Network Analyst
- Generowanie map izochron
- Wykorzystanie zbudowanej analizy do poprawy rozmieszczenia punktów obsługi klienta
- Budowa macierzy kosztów OD (Order-Delivery)
- Alokacja klientów do punktów obsługi

 
 
 *7.*   *Pakiety narzędziowe GIS dedykowane rozwiązywaniu zadań planistycznych na przykładzie 
oprogramowania CommunityViz (6 godzin)* 
 
- Omówienie idei i zakresu funkcjonalności pakietu CommunityViz. Organizacja środowiska pracy: 
dostępne w pakiecie rozszerzenia pakietu ArcGIS, dostępne paski narzędziowe i menu oprogramowania, 
pływające okna, itp.
- Wykonanie analizy przydatności lokalizacji z wykorzystaniem narzędzi Decision Tools.
- Wykorzystanie narzędzi 360 Sketch Tools i Land-Use Designer do tworzenia koncepcji zagospodarowania terenu.
- Wykorzystanie narzędzi Common Impacts Wizard i Custom Impacts Wizard do konstruowania wskaźników 
umożliwiających ocenę skutków przyjętych rozwiązań planistycznych.
- Analiza pojemności inwestycyjnej terenu z wykorzystaniem narzędzia Build-Out Wizard.
- Symulacja zmian przewidywanych efektów zagospodarowania w czasie (narzędzie TimeScope).
- Symulacja efektów wizualnych zagospodarowania terenu dla przyjętych założeń planistycznych przy użyciu 
narzędzia Scenario 3D.
- Narzędzia prezentacji wyników (propozycji planistycznych wraz z przyjętymi założeniami i oceną skutków).
 
 *8.*   *What If? jako przykład narzędzia do planowania scenariuszowego (2 godziny)* 
- Rola modelowania scenariuszowego w planowaniu przestrzennym
- Poziomy modelowania dostępne w programie What If? i rodzaje informacji wejściowych wymaganych do modelowania 
na poszczególnych poziomach
- Budowa scenariuszy – elementy składowe: ocena przydatności terenu dla poszczególnych sposobów zagospodarowania, 
określanie reguł zmian przeznaczenia terenu, przewidywanych zmian infrastruktury, ograniczeń zagospodarowania, 
prognozy liczby mieszkańców i gospodarstw domowych, prognozy zatrudnienia w przemyśle i usługach, 
założenia dotyczące zapotrzebowania na różne typy terenów i rodzaje zabudowy, założenia dotyczące zapotrzebowania 
na usługi publiczne, itp.
- Budowa scenariuszy – łączenie poszczególnych składowych w scenariusze planistyczne
- Symulacja stanu przestrzeni w efekcie realizacji poszczególnych scenariuszy
- Porównania scenariuszy: porównanie wizualne, generowanie raportów, możliwość eksportu i dalszego wykorzystania wyników
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-02-10 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback