Program wykładów

Gospodarka przestrzenna – definicje pojęcia, cele gospodarowania przestrzenią Planowanie przestrzenne jako instrument gospodarki przestrzennej, dokumenty planistyczne w Polsce Typologia problemów planistycznych (typowe zadania w planowaniu przestrzennym) Systemy Wspierania Decyzji Przestrzennych (model procesu decyzyjnego Simona, specyfika decyzji przestrzennych, model Simona w odniesieniu do procesu podejmowania decyzji dotyczących przestrzeni) Rola metod i narzędzi informatycznych w praktyce planowania

Wprowadzenie do Systemów Informacji Geograficznej (GIS): Definicje, Trochę historii, Odwzorowania i układy współrzędnych, Konceptualizacja rzeczywistości, Modele danych, Źródła danych, Infrastruktura danych przestrzennych (SDI), Analizy przestrzenne, Modelowanie przestrzenne, Wspomaganie decyzji przestrzennych, Rola w procesie partycypacji społecznej, Zastosowania w planowaniu przestrzennym - przykłady,

Inne metody i narzędzia (geo)informatyczne w kształtowaniu przestrzeni

Program ćwiczeń

1. Wprowadzenie do środowiska ILWIS

2. Zapytania przez lokalizację i zapytania przez atrybut

3. Narzędzia reklasyfikacji

4. Operacje nakładania map rastrowych

5. Operatory sąsiedztwa i odległości

6. Analiza przestrzenna: wybór miejsca lokalizacji inwestycji

7,8 Projekt zaliczeniowy

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2012-03-02 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback