Harmonogram praktyki 12-14 kwietnia i 10-12 maja 2013

piątek

sobota

niedziela

1RT (UM) proj.1 (3)

T1a(508)

T1b

T1c(508)

T2

zaliczenie

2

zaliczenie

3

zaliczenie

7JK proj 2 (4)

T2

T1a(214)

T1b

T1c(214)

zaliczenie

8

zaliczenie

9

zaliczenie

T1a Pomiar fotopunktów – wybór na stereogramie

T1b Pomiar fotopunktów – prace terenowe

T1c Pomiar fotopunktów – sprawdzenie przez orientację bezwzględną

T2 Uczytelnienie zdjęć lotniczych

Topic revision: r1 - 2013-04-11 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback