Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych

Nazwy i sposób zaliczenia tematów:

Temat Ilość godzin Forma zaliczenia tematu
T1. Rzut środkowy, aparaty fotograficzne i kamery fotogrametryczne, projekt lotu fotogrametrycznego 3 sprawozdanie na ocenę
T2. Fotogrametryczne opracowanie modelu zdjęć lotniczych - ortofotomapa oraz mapa 3D 12 sprawozdanie na ocenę + kolokwium zaliczeniowe
T3. Kalibracja kamery i opracowanie modelu małego obiektu 6 sprawozdanie na ocenę+ kolokwium zaliczeniowe
T4. Proste operacje na kanałach spektralnych, klasyfikacja pokrycia terenu na podstawie obrazu Sentinel-2 3 sprawozdanie na ocenę
Kolokwium zaliczeniowe 3  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r15 < r14 < r13 < r12 < r11 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r15 - 2019-03-02 - AntoniRzonca
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback