Kryterium oceniania studentów na zajęciach laboratoryjnych

Ocena końcowa z przedmiotu:

Okońc =(Ospr-proj + Okol )/2

Ospr-proj – ocena z projektów podlegających ocenie

Okol – ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty są oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu. Termin oddania tematów – 2 tygodnie od zakończenia tematu na ćwiczeniach. Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej Ospr-proj.

Na ostatnich zajęciach odbędzie się kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach.

W celu uzyskania zaliczenia każda składowa oceny końcowej powinna być wyższa lub równa 2,5.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2015-04-11 - UlaCislo
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback