Teledetekcja i fotogrametria II

Kierunek: Geodezja i Kartografia
Rok studiów: 4
Semestr studiów:7

Prowadzący zajęcia

Wykłady: dr inż. Adam Boroń

Laboratoria: dr inż. Adam Boroń

Wymiar zajęć

  • Wykłady: 18 godzin
  • Laboratoria: 27 godzin

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf TiFII_wykl.pdf r1 manage 22.9 K 2010-09-28 - 07:37 ReginaTokarczyk  
PDFpdf harm_cw_TiFIINS.pdf r2 r1 manage 54.9 K 2011-11-12 - 23:18 AdamBoron  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r11 < r10 < r9 < r8 < r7 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r11 - 2011-11-12 - AdamBoron
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback