-- BadurskaMonika - 2013-11-09

Kryteria oceny

Ocena z ćwiczeń jest średnią z 3 ocen cząstkowych: (O_proj1 + O_proj3 + O_kol) / 3
O_proj(1...n) - ocena z projektów podlegajacych ocenie
O_kol - ocena z kolokwium

Każdy student ma obowiązek terminowego oddania i zaliczenia tematów wyszczególnionych w harmonogramie. Wskazane projekty sa oceniane i ocena ta wliczana jest do końcowej oceny przedmiotu.

TERMINY NADSYŁANIA OPRACOWANYCH PROJEKTÓW:

  • Projekt 1 (T1_LPIS) - 28.11.2015
  • Projekt 3 (Numeryczny Model Terenu) - 23.12.2015

Tygodniowa zwłoka w oddaniu tematu powoduje obniżenie o pół stopnia oceny składowej O_proj. W przypadku braku obecności na zajęciach wymagane jest samodzielne wykonanie projektu i oddanie sprawozdania. W celu uzyskania numeru zestawu prosze się skontaktować z prowadzącym.

W przypadku problemów z przesyłaniem tematów za pomocą strony należy je nadsyłać drogą mailową na adres

Na ostatnich zajęciach odbędzie sie kolokwium z całości materiału obowiązującego na ćwiczeniach. Warunkiem uzyskania zaliczenia każda składowa oceny koncowej z ćwiczen powinna byc wyzsza lub równa 2,5.

UWAGA:

Jeżeli ktoś jeszcze przeoczył warunki zaliczenia:<a target="_top" href="http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka/KrSIT2MaterSt">http://fotogrametria.agh.edu.pl/wiki/bin/view/Dydaktyka/KrSIT2MaterSt</a>

Wykaz ocen - 2015/2016

Zwroty:

Temat1

Żaneta Nowak, Bartłomiej Słomski - brak sprawozdania

Katarzyna Chruściel, Łukasz Sztorc - brak zestawienia dotyczącego procentowego udziału poszczególnych pól zagospodarowania

Temat 3


Nazwisko Imię Temat 1 Tem. 2 Tem. 3 Kolo
kwium
Ocena Data Wykł.
obecn.
SIT
I
SIT
II
egza
min
Ocena
końc.
Data
Wróblewski Łukasz 4.0 zal 5.0 5.0 5.0 24012016            
Wais Szymon 4.0 zal 5.0 5.0 5.0 24012016            
Bursztynowicz Sebastian 5.0 zal 5.0 3.0 4.0 24012015            
Tukaj Ewelina 5.0 zal 5.0 5.0 5.0 24012015            
Szymczak Milena 5.0 zal 5.0 5.0 5.0 24012016            
Kiełkowski Rafał 4.0 zal 4.5 4.0 4.0 24012016            
Omelko Mateusz 4.0 zal 4.5 5.0 4.5 24012016            
Warzecha Maciej 4.0 zal 4.0 4.5 4.0 24012016            
Mrożek Artur 4.0 zal 4.0 5.0 4.0 24012016            
Sztorc Łukasz 3.5 zal 4.0 4.0 4.0 20.02.2016            
Chruściel Katarzyna 3.5 zal 4.0 4.0 4.0 20.02.2016            
Pęczek Michał 3.5 zal 4.5 5.0 4.5 18.02.2016            
Pilch Artur 3.0 zal 4.0 5.0 4.0 18.02.2016            
Pawlik Paweł 3.0 zal 4.0 5.0 4.0 18.02.2016            
Janiga Zbigniew 3.5 zal 4.0 3.0 3.5 18.02.2016            
Mandera Monika 3.5 5.0 4.0 5.0 4.0 18.02.2016            
Słomski Bartłomiej 3.5 zal 4.0 5.0 4.5 20.02.2016            
Nowak Żaneta 3.5 zal 4.0 4.0 4.0 20.02.2016            
Madzia Bożena 3.5 zal 5.0 5.0 4.5 24012016            
Hyc Aneta 3.5 zal 5.0 3.5 4.0 24012016            
Bywalec Michał 4.0 zal 4.0 5.0 4.0 24012016            
Koział Karol 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 24012016            
Szmuk Aleksandra 5.0 5.0 4.5 4.0 4.5 24012016            

<nop>

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r20 < r19 < r18 < r17 < r16 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r20 - 2016-02-20 - BadurskaMonika
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback