Kryteria oceny

Egzamin

termin 0: wtorek, 15.01.2019, 18.50, sala 106.

termin 1 i kolejne - strona www, dziekanat.agh.edu.pl

Zakres problematyki na egzamin:

Definicja teledetekcji, historia i rozwój technik rejestracji obrazów, zakresy i rodzaje promieniowania wykorzystywane w teledetekcji, systemy obrazowania - aktywne i pasywne, interakcja promieniowania z obiektem, podstawowe trzy prawa fizyczne związane z teledetekcją, emitancja spektralna a długość fali, pojęcie albedo, pojęcie krzywej spektralnej, krzywe spektralne podstawowych elementów pokrycia terenu, wpływ na krzywe podwyższonej wilgotności/obecności roślinności, biblioteki spektralne, luminancja spektralna, współczynnik odbicia, czynniki wpływające na wielkość promieniowania rejestrowaną przez sensor, parametry obrazów (systemów) teledetekcyjnych: rozdzielczość przestrzenna, spektralna, radiometryczna, czasowa; obrazy panchromatyczne, wielo- i hiperspektralne, podstawowe cechy i zakresy promieniowania dla obrazów radarowych i termalnych, histogram obrazu a kontrast, rozciągnięcie histogramu, progowanie i kwantyzacja obrazów teledetekcyjnych, podstawy fotointerpretacji, obrazy wielospektralne (w tym podstawowe źródła danych średniorozdzielczych Sentinel, Landsat, Aster, Spot, Irs i wysokorozdzielczych Ikonos, QuickBird, Eros, WorldView), addytywne i substraktywne łączenie barw, kompozycje barwne i ich interpretacja oraz ocena wizualna i formalna (wskaźniki MOIK i OIF), korekcja radiometryczna obrazów teledetekcyjnych: przyczyny zniekształceń radiometrycznych (wewnętrzne i zewnętrzne błędy systemu teledetekcyjnego) i podstawowe sposoby ich korekcji; wagowanie międzykanałowe, indeksy wegetacji i inne wybrane indeksy oparte na dzieleniu międzykanałowym, transformacje liniowe: transformacja składowych głównych (zasada i zastosowania), IHS, Tasseled Cap; metody integracji danych obrazowych o różnej rozdzielczości (zasady, podstawowe metody, sposoby pomiaru jakości syntetycznych obrazów), metody klasyfikacji obrazów teledetekcyjnych (główne podziały metod, działanie podstawowych klasyfikatorów wykorzystywanych na zajęciach; etapy klasyfikacji, idea klasyfikacji miękkiej, pojecie miksela), ocena dokładności klasyfikacji, analiza danych wieloczasowych (w zakresie pierwszego wykładu oraz ćwiczeń projektowych).

Kolokwium zaliczeniowe (15 styczeń 2019): zakres: praca na histogramie, progowanie, kwantyzacja, analiza pojemności informacyjnej kompozycji barwnych, korekta wpływu atmosfery, korekta prążkowania, transformacja PCA, integracja danych o różnej rozdzielczości, wykrywanie zmian, klasyfikacja nienadzorowana, indeksy wegetacji.

Przykładowe zadania:

- dokonaj przejścia na rozdzielczość 8 bitów obrazu Ikonos, aby maksymalnie wykorzystać dostępne 256 poziomów szarości

- prostą metoda pracy na pojedynczych kanałach wyodrębnij zabudowę zwartą i rozproszoną

- udowodnij, że KB xyz jest lepsza/gorsza niż.....

- wzmocnij przestrzennie KB 234 metodą IHS

- usuń szumy z obrazu wielospektralnego metodą stratną / bezstratną

- pokaż na obrazie 10%, dla których notuje się największą ilość biomasy (wczesna wiosna, teren rolniczy)

- poprzez klasyfikację nienadzorowaną wyodrębnij lasy i wody

- wykryj zmiany w zabudowie, pomiędzy 1992 a 2000 rokiem bazując na danych Landsat, dowolną metodą

Projekt: związany z przebiegiem zajęć (do wyboru jeden z dwóch temetów*), wytyczne:

- Integracja danych Landsat (30m) i IRS PAN (5m)

- Wykrywanie zmian pokrycia/użytkowania terenu na obrazach wieloczasowych

* dane: \\klon\pracownicy\tpirowsk\Teledetekcja_GIFT_2\Sprawozdania_wytyczne_i_dane\

Ocena końcowa: 1/2 * ocena z egzaminu (punktacja + uwzględnienie list obecności na wykładach) + 1/2 ocena z ćwiczeń projektowych.

Do średniej będą brane oceny ułamkowe, nie zaokrąglane do skali ocen.

Wykaz ocen - 2018/2019

Wyniki - oceny: egzamin, kolokwium, projekt, ocena końcowa


Nazwisko Imię Grupa Prowadzący O_proj O_kart O_kol Ocena końcowa Data
               

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Klas_nienadzorowana.pdf r1 manage 26.4 K 2013-11-07 - 16:47 TomaszPirowski  
PDFpdf Wytyczne_Wykrywanie_zmian_2018.pdf r1 manage 41.7 K 2019-01-10 - 13:37 TomaszPirowski  
PDFpdf Wytyczne_spr_Integracja_2018.pdf r1 manage 44.4 K 2019-01-10 - 13:37 TomaszPirowski  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r39 < r38 < r37 < r36 < r35 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r39 - 2019-01-10 - TomaszPirowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback