Podstawy ArcGIS dla Inżynierii Środowiska

Kierunek: Inżynieria Środowiska
Rok studiów: 4
Semestr studiów: 7
fakultet

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

  • dr inż. Wojciech Drzewiecki
Ćwiczenia / Laboratoria:
  • dr inż. Wojciech Drzewiecki

Wymiar zajęć

  • Wykład: 15 godzin
  • Ćwiczenia laboratoryjne 30 godz.

Program wykładów

Program ćwiczeń laboratoryjnych

Kryterium oceny przedmiotu

Literatura

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2014-10-17 - WojciechDrzewiecki
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback