-- KrystianPyka - 2009-10-16

tematy z semestru 6, laboratoria, sprawozdania

  1. wstęp do środowiska ILWIS
  2. komponowanie mapy
  3. wyznaczenie strefy zalewowej
  4. wyszukiwanie potencjalnych stancji
  5. lokalizacja terenów pod budowę fabryki
  6. kalibracja mapy rastrowej na podstawie krzyży siatki

semestr 7, 18 godz., projekty, sprawozdania:

18.10.2009 , 4 godz. prowadzacy Martyna Poręba, temat: Lokalizacja terenów dla wybranych inwestycji,

21.11.2009 , 4 godz.prowadzący M. Poręba, temat: Wstęp do QGIS (1 godz) + opracowanie bazy pól zagospodarowania (LPIS), (3 godz,)

19.12.2009 , 4 godz.prowadzący Martyna Poręba: Opracowanie bazy danych SUT, analizy przestrzenne 4 godz.[QGIS],

17.01.2010, 2 godz.: czas przeznaczony na egzamin

31.01.2010, 4 godz. prowadzący Martyna Poręba:

  1. Pozyskiwanie danych wektorowych w oparciu o materiały źródłowe [QGIS]
  2. Topologia obiektów [QGIS]
  3. Transformacja "w locie" [QGIS]

TERMINY PRZESYŁANIA PROJEKTÓW PODANE SĄ W DZIALE OCENY.

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2010-02-17 - MartynaPoreba
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback