-- MartaBorowiec - 06 Oct 2009

Program wykładów
wymiar 15 godz.
Modelowanie rzeczywistości, dane przestrzenne
Model kartograficzny, generalizacja kartograficzna
Metody prezentacji kartograficznej,
Odwzorowania, współrzędne geograficzne i prostokątne płaskie, układy współrzędnych
Podział map na arkusze, siatka geograficzna i kilometrowa, ramka i legenda mapy.
Mapy topograficzne i tematyczne.
Zakres informacyjny Mapy Hydrograficznej i Sozologicznej.
Podział systemów informacyjnych
Definicje GIS, SIT, SDI
Modelowanie w GIS
Modele graficznej reprezentacji obiektów
Pozyskiwanie danych


Edit | Attach | Watch | Print version | History: r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r3 - 2010-01-03 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback