-- KrystianPyka - 2010-02-16

SIT I

 1. Podstawowe definicje, rodzaje GIS (3 godz.)
  Definicja SIP, GIS, SIT, cechy wspólne i różnice. Dane przestrzenne, geograficzne, dane o terenie. Pojęcie infrastruktury informacji przestrzennej (SDI).
  Geoportale, GIS obywatelski, GIS menedżerski analityczny i operacyjny. Podziały wg. kilku kryteriów. Przykłady
 2. Modelowanie rzeczywistości (1 godz.)
  Modelowanie pojęciowe, logiczne, fizyczne. DLM, DCM.
 3. Wektorowy i rastrowy model reprezentacji danych przestrzennych (2 godz.)
  Prosty, obiektowy, topologiczny model wektorowy. Definicja i cechy modelu rastrowego. Porównanie pojęć: raster, grid, model komórkowy. Zalety i wady poszczególnych modeli
 4. Układy współrzędnych w GIS (2 godz.)
  Definiowanie układu, kody EPSG, transformacje w locie
 5. Metody pozyskiwania danych do SIT/GIS (2 godz.)
  Pomiar bezpośredni, dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, digitalizacja stołowa, wektoryzacja ekranowa. Problemy wektoryzacji automatycznej. Rodzaje skanerółw, rozdzielczość skanowania, formaty i objętości plików rastrowych, kompresja. Błędy wektoryzacji.
 6. Kalibracja map o postaci rastrowej (2 godz.)
  Wpływ rozdzielczości skanowania na jakość obrazu. Uzyskanie obrazu binarnego. Algorytmy kalibracji. Przykłady.
 7. Optymalizacja dostępu do danych, bazy danych w SIT/GIS (2 godz.)
  Indeksowanie przestrzenne - drzewo czwórkowe, podział baz wg. kryterium informatycznego: bazy hierarchiczne, sieciowe, relacyjne, obiektowe. Cechy relacyjnej bazy danych
 8. Oprogramowanie do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1 godz)
 9. Metadane (1 godz.)
  KOLOKWIUM ZALICZENIOWE

  SIT II
 10. Rodzaje analiz w SIT/GIS (2 godz.)
  Zapytania do bazy danych. Algebra map. Analizy odległości. Analizy sąsiedztwa. Analizy sieciowe.
 11. Numeryczny Model Terenu (4 godz.)
  Definicja, pozyskiwanie danych, postacie NMT, zastosowanie
 12. Infrastruktura Informacji Przestrzennej - INSPIRE (4 godz.)
  Definicja. cechy, tematy IIP, usługi danych przestzrennych, metadane
  IIP w Polsce: KSIoT a INSPIRE, TBD, TERYT, PRNG, PRG
  EGZAMIN
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r7 < r6 < r5 < r4 < r3 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r7 - 2012-05-05 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback