-- KrystianPyka - 2009-10-27

Wykłady 2009/10

Podstawowe definicje
Projekty globalne i regionalne
Formy terenu na mapach
Krzywizna terenu, spadki
Żródła danych do budowy NMT
NMT TIN, GRID
Dokładność NMT
Formaty zapisu
GIS 3D
Modelowanie budynków

Topic revision: r1 - 2009-10-27 - KrystianPyka
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback