Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

 1. Opracowanie mapy wektorowej metodą stereofotogrametrii lotniczej.
 2. Opracowanie fragmentu ortofotomapy metodą stereofotogrametrii lotniczej i ocena jej dokładności.
 3. Wykonanie i weryfikacja mapy użytkowania terenu na podstawie satelitarnych zobrazowań wielospektralnych.
 4. Wykorzystanie aparatu cyfrowego do opracowania płaskiego obiektu metodą fotogrametrii jednoobrazowej.
 5. Analiza NMT i NMPT uzyskanych na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego.
 6. Wyznaczenie elementów orientacji zdjęć stereogramu zdjęć lotniczych.
 7. Wybór i pomiar fotopunktów naturalnych dla orientacji stereogramu zdjęć lotniczych.
 8. Uczytelnienie zdjęcia lotniczego dla potrzeb sporządzenia mapy zasadniczej.
 9. Projekt lotu fotogrametrycznego.
 10. Analiza wpływu deniwelacji terenu na niejednorodność skali pionowego zdjęcia lotniczego.
 11. Prezentacja 3D fragmentu miasta techniką anaglifową.
 12. Charakterystyka dokładności i możliwości zastosowania odbiorników GPS-GIS.
 13. Środowisko Google Earth jako narzędzie do modelowania 3D.
 14. Modelowanie sytuacji kryzysowych w GIS (np. prosty model powodzi).
 15. Zastosowanie GIS do oceny projektowanych wariantów trasy kolejowej.
 16. Ocena lokalizacji stacji kolejowych w systemie GIS – wyznaczanie stref odległości i stref czasowych.
 17. Projektowanie przebiegu tras w oparciu o automatyczne algorytmy zaimpelmentowane w GIS
 18. Optymalna lokalizacja obiektów metodą nakładkowania z użyciem GIS.
 19. Wykonanie inwentaryzacji prostego obiektu z wykorzystaniem naziemnego skaningu laserowego
 20. Porównanie ortofotomapy satelitarnej wykonanej z wykorzystaniem NMT i metodą uproszczoną
 21. Wykonanie ortofotomapy ze zdjęć satelitarnych
 22. Wybór lokalizacji składowiska odpadów z uwzględnieniem istniejącyh przepisów prawnych
 23. Analiza wyboru lokalizacji składowiska odpadów na tle dostępnych danych geodezyjnych
 24. Wykorzystanie programu QGIS na potrzeby wyboru nowej lokalizacji (np. położenia elektrowni wiatrowej)
 25. Porównanie funkcjonalności programu ARCGIS i QGIS w zakresie przetwarzania numerycznych modeli terenu
 26. Budowa bazy danych GIS na potrzeby gminy na wybranym przykładzie
 27. Synteza stanu wiedzy w zakresie zastosowań biotechnologii laserowej do poprawy stanu środowiska przyrodniczego
 28. Innowacyjna biotechnologia środowiskowa a zrównoważony rozwój w odniesieniu do wybranego terenu
 29. Koncepcja kształtowania środowiska w budynku (mieszkalnym lub użyteczności publicznej), pod kątem eliminacji zagrożeń dla zdrowia
 30. Wpływ infrastruktury dróg i autostrad na stan środowiska przyrodniczego, na wybranych przykładach
 31. Rola zieleni w kształtowaniu terenów zurbanizowanych
 32. Porównanie skuteczności wybranych oczyszczalni ścieków
 33. Opracowanie trójwymiarowego modelu budynku
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r10 < r9 < r8 < r7 < r6 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r10 - 2016-09-06 - ReginaTokarczyk
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback