Przetwarzanie Obrazów cyfrowych

Kierunek:Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska
Rok studiów: V
Semestr studiów:

Prowadzący zajęcia

Wykłady:

 • dr hab. inż. Regina Tokarczyk
 • dr inż. Sławomir Mikrut

Ćwiczenia / Laboratoria:

dr inż. Sławomir Mikrut

Wymiar zajęć

 • Wykład - 15 godz.
 • Ćwiczenia - 30 godz.

Program wykładów

 1. Pozyskiwanie obrazów cyfrowych
 2. Podział metod przetwarzania obrazów
 3. Teoria barw
 4. Filtracja obrazów
 5. Parametry statystyczne
 6. Wykorzystanie parametrów statystycznych
 7. Skanowanie, kompresja, formaty
 8. Automatyzacja pomiaru na obrazach

Program ćwiczeń

 1. Podstawowe operacje na obrazach cyfrowych. Filtracja.
 2. Kompresja obrazów cyfrowych.
 3. Feature Based Matching – prezentacja na podstawie literatury.
 4. Zaawansowana korekcja radiometryczna obrazów:
 • wyrównanie tonalne obrazu RGB.
 • poprawa jakości obrazu archiwalnego.
 • wykorzystanie automatycznej korekcji radiometrii.

5. Wykorzystanie wybranych funkcji zaawansowanych programów do przetwarzania obrazów.

6. Podstawowe operacje przetwarzania obrazów w środowisku Matlab.

Literatura

1. Kraus K., 2007. Photogrammetry I i II cz. Dymler Werlag, Berlin.

2. Buttowt J., Kaczyński R., 2003. Fotogrametria, WAT. Warszawa.

STREFA WYMAGAJĄCA LOGOWANIA

Materiały dla studentów

Przesyłanie sprawozdań

Oceny

Dla prowadzących

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 < r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r5 - 2010-10-12 - SlawomirMikrut
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback