Materiały dydaktyczne

Bieżąca obsługa materiałów przeniesiona na UPEL.

Materiały do wykładów

Python_na_potrzeby_GIS_wyklady

Materiały do ćwiczeń

Python_GIS_Konspekt Ćwiczenia

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
PDFpdf Python_GIS_Konspekt.pdf r16 r15 r14 r13 r12 manage 431.5 K 2019-02-25 - 23:17 MariuszTwardowski Konspekt do cwiczen
PDFpdf Python_na_potrzeby_GIS_wyklad.pdf r6 r5 r4 r3 r2 manage 1090.6 K 2019-02-25 - 23:18 MariuszTwardowski  
PDFpdf projekt1.pdf r1 manage 31.0 K 2017-03-14 - 11:26 MariuszTwardowski  
JPEGjpg test.jpg r1 manage 990.4 K 2016-11-22 - 13:49 MariuszTwardowski  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r21 < r20 < r19 < r18 < r17 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r21 - 2022-03-17 - MariuszTwardowski
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback